Zpracování a ochrana osobních údajů

ZÁDADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Kdo je správcem osobních údajů? Co jsou osobní údaje?

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je Mgr. Jana Farková, IČ 119 69 075, se sídlem Plzeň, Východní Předměstí, Brojova 2065/35, PSČ 326 00, provozovatel webových stránek www.chapitostudio.cz, e-mail: info@chapitostudio.cz, telefon: +420 728 791 989. 

Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a jakým způsobem se k nim dostáváme?

 Zpracováváme pouze osobní údaje, které jste nám poskytl/a nebo osobní údaje, které jsme získali na základě plnění Vaší objednávky za účelem uzavření kupní smlouvy.

Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění objednávky a závazků ze smlouvy. 

 

Z jakého zákonného důvodu a za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR 
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR 
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje,   které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí z naší strany plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Neprovádíme automatické individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Uchováváme Vaše osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Komu osobní údaje předáváme, tedy kdo jsou příjemci osobních údajů?

Příjemci osobních údajů jsou:

 • Poskytovatelé zasílatelských služeb, podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, 
 • zajišťující marketingové služby. 

 

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům, které zpracováváme?

Za podmínek stanovených v GDPR máte 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e- mail info@chapitostudio.cz.  

 Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu ČR - Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Přijali jsme také technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě (hesla, přístupové údaje, fyzické zabezpečení). K osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby (zaměstnanci).

 

Poučení aneb k čemu slouží tyto zásady ochrany osobních údajů?

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Tyto zásady se mohou časem změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašleme novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.